A-AAD witgoedReparatie

sTORING ?      sNELSERVICE 035-6851710 / 06-51203571

Storing? Wij helpen u met onze snelservice !
Telefoon: 035- 6851710 of 06-51203571
***Wij berekenen géén voorrijkosten***


REPARATIE VOORWAARDEN                                      


 

De navolgende voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op de reparatie van grote huishoudelijke toestellen waarvoor reparatie bij de consument thuis plaatsvindt.

 

Artikel 1

Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld, op welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden . De reparatie zal als regel binnen 7 werkdagen na de melding zijn uitgevoerd .

 

Artikel 2

 a. Alvorens de reparatie wordt uitgevoerd, zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnosekosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd.

b. Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden . Nadat dit is geschied zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijk bestede tijd, dan wel op basis van een vooraf vastgesteld tarief .

 

Artikel 3

Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:

a. de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of

b. ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene  kostenbegroting worden gemaakt. In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het artikel 2b bepaalde.

 

Artikel 4

De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is zal:

    a. door de technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken;

    b. een herhalingsbezoek als regel binnen 10 werkdagen na de melding plaatsvinden;

    c. voor een tweede of daaropvolgend bezoek geen voorrijdtarief in rekening worden gebracht, tenzij de noodzaak voor een          herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven.

 

Artikel 5

De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden . De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een kwitantie direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.

 

Artikel 6

Op elke uitgevoerde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een garantie van  3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het volledig kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Bij een beroep op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus over te leggen .Bij reparatie of pogingen daartoe aan het door ons gerepareerde of te repareren apparaat door een ondeskundig persoon vervalt alle aanspraak op garantie!

 

Artikel 7

Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen.

 

Artikel 8 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd dat een toestel daarna weer volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften die op grond van een fabriekswege aangebrachte veiligheidskeurmerk gelden dan wel, bij ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake.